REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKUBRA

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (TERRA AUSTRALIS Krzysztof Jan Lipecki, Miodowa 2, 73-110 Grzędzice, Polska).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Rodzaj i warunki oferowanych usług

4. Składanie zamówień

5. Czas oczekiwania na przesyłkę

6. Formy płatności

7. Faktura VAT

8. Konto Stałego Klienta

9. Zwrot zakupionego towaru

10. Tryb postępowania reklamacyjnego

11. Polityka prywatności i zasady etyczne

12. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 r. i określa zasady, warunki oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez: TERRA AUSTRALIS  ul. Miodowa 2, 73-110 Grzędzice

1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.3. Każdy Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi.

1.4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.5. Złożenie zamówienia w TERRA AUSTRALIS oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1. „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” – oznacza usługę wykonaną przez TERRA AUSTRALIS poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Kupującego, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

2.2. „Kupujący” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp i korzysta z usług oferowanych przez TERRA AUSTRALIS.

2.3. „Sprzedający” – oznacza TERRA AUSTRALIS (patrz pkt. 1.1.)

2.4. „Towar” – rzecz będąca przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Rodzaj i warunki oferowanych usług

3.1. TERRA AUSTRALIS oferuje sprzedaż produktów, których oferta znajduje się na stronach internetowych www.akubra.pl.

3.1.1. W cenniku TERRA AUSTRALIS podawane będą ceny brutto (zawierające podatek VAT) w PLN przypadku zamowienia detalicznego lub ceny netto dla sprzedaży hurtowej.

3.1.2. Oferta podana na stronach internetowych sklepu jest ważna do odwołania.

3.2. Warunki oferowanych usług:

3.2.1. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wysłanie e-mail na adres support@akubra.pl . W tresci zamówienia należy podać następujące dane osobowe osoby zamawiającej: imię i nazwisko lub nazwę firmy lub adre na jaki ma zostać dostarczony towar, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

3.2.2. Usługobiorca może korzystać z usługi poprzez rejestrację w bazie danych lub bez rejestracji podając jednakże swoje dane osobowe jak w pkt. 3.2.1.

3.2.3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

3.2.4. Do korzystania z systemu sprzedaży elektronicznej wymagana jest przeglądarka internetowa posiadająca dostęp do sieci internetowej, wyposażona w obsługę plików cookie oraz język skryptowy JavaScript.

3.2.4.1. Przy korzystaniu z sieci internetowej należy zachować podstawowe względy bezpieczeństwa.

3.3. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia zaksięgowania przelewu środków pieniężnychna koncie Usługodawcy.

3.3.1. Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej usługi określają obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

4. Składanie zamówień. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU SPRAWDZENIA DOSTĘPNOŚCI TOWARU.

4.1. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia i dokonania przelewu wskazanej kwoty na konto Usługodawcy , dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o sprzedaż towaru.

4.2. Potwierdzenie zamówienia i przelewu jest równoznaczne z zakupem zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych Usługobiorcy do celów związanych z realizacją zamówienia.

4.2.1. Złożone zamówienie stanowi umowę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

4.4. Zamówienie powinno być złożone poprzez wysłanie e-maila z dokładnym określeniem( modelu,koloru w/g nazewnictwa producenta/,rozmiaru oraz ilosci sztuk zamawianych kapeluszy) umieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy.

4.4.1. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

4.5. Zamówienia elektroniczne składać można 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 18:00 (pn.-pt.) oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

4.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

4.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.

4.7.1. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

4.9. Przy zamówieniach nietypowych modeli oraz zamówieniach kapeluszy nie bedących na stanie sklepu obowiazuje 50% przedpłaty.

5. Czas oczekiwania na przesyłkę

5.1. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się okres realizacji zamówienia w TERRA AUSTRALIS i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Pocztę Polską lub firmę kurierską.

5.2. Czas realizacji zamówień w TERRA AUSTRALIS uzależniony jest od dostępności towaru w sklepie oraz u dostawców i wynosi około 10 dni roboczych.

5.2.1. Jeżeli towary znajdują się w magazynie TERRA AUSTRALIS wówczas przesyłka wysyłana jest w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę.

5.2.2. W innych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć z powodu ograniczonej dostępności towaru u dostawców. W takim przypadku Usługodawca jest zobowiązany do ustalenia z Usługobiorcą daty realizacji zamówienia.

5.3. Czas doręczenia przesyłki priorytetowej lub ekonomicznej przez Pocztę Polską odbywa się według przepisów obowiązujących w regulaminie Poczty Polskiej, a przez firmę kurierską w 24 godziny w dni robocze, tylko i wyłącznie przy podaniu prawidłowych danych adresowych, w tym kodu pocztowego.

5.4. Koszty przesyłki ponosi Usługodawca.

5.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę oraz Firmy Kurierskie, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania Poczty lub firm kurierskich.

6. Formy płatności.

6.1. Przelewem – na numer rachunku bankowego Usługodawcy .

7. Faktury VAT

7.1. Na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca może wystawić fakturę VAT.

7.2. Jeżeli Usługobiorca pragnie otrzymać fakturę musi zaznaczyć w chwili składania zamówienia odpowiedni typ dokumentu sprzedaży.

8. Konto Stałego Klienta

8.1. Konto Stalego Klienta ustalane jest indywidualnie według wartości i cykliczności zamówień.

9. Zwrot zakupionego towaru

9.1. Na podstawie art.7 „Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów” oraz „Ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyn w terminie 10 dni od dnia wydania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

9.2. W przypadku odstąpienia od umowy Usługobiorca zobowiązany jest przesłać zamówiony towar w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony przed zniszczeniem wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy.

9.3. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy, jeżeli produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony.

9.4. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do nie uznania odstąpienia od umowy zgodnie z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyka z tym związane ponosi Usługobiorca.

9.5. Koszty związane z odesłaniem towaru pokrywa Usługobiorca.

9.6. Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Usługobiorcę adres, najpóźniej w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przez TERRA AUSTRALIS zwróconego towaru.

10. Tryb postępowania reklamacyjnego

10.1. Przy odbiorze przesyłki Usługobiorca jest zobowiązany do rozpakowania przesyłki w celu sprawdzenia stanu i kompletności jej zawartości w obecności kuriera firmy przewozowej jeśli przy zamówieniu towaru wyrazi życzenie tej opcji dostawy, która podlega dodatkowej opłacie według stawek obowiązujących u przewoźnika wykonującego usługi przesyłkowe.

10.2. Stwierdzenie braku lub uszkodzenia przy kurierze, a także spisanie w jego obecności „Protokołu szkody” będzie podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

10.3. W przypadku stwierdzenia wad technicznych zakupionego towaru czy jego niezgodności z zawartą umową Usługobiorca ma prawo go reklamować w ramach uprawnień wynikających z rękojmi lub na zasadach zgodnych z Ustawą z dn. 27 lipca 2002 r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej” oraz z Kodeksem Cywilnym.

10.4. Jeżeli towar jest niezgodny z zawartą umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (np. z powodu zbyt wysokich kosztów lub wyczerpania towaru).

10.5. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru należy zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Usługodawcy.

10.5.1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją) a także opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

10.6. Usługodawca udzieli pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Usługobiorcę.

10.7. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Usługobiorcę, w szczególności kosztów dostarczenia.

10.8. Usługobiorca traci uprawnienia przewidziane z tytułu reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Usługodawcy.

11. Polityka prywatności i zasady etyczne

11.1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1781) oraz „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

11.2. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.

11.3. Zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” Usługobiorca ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania.

11.4. Usługodawca może przetwarzać bez zgody Usługobiorcy jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności: nazwisko i imię Usługobiorcy; PESEL i/lub NIP; dane adresowe; adresy elektroniczne Usługobiorcy.

11.5. Po zakończeniu korzystania z usługi przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w punkcie 11.1 Regulaminu, za wyjątkiem tych danych, które są:

11.5.1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi

11.5.2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy

11.5.3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi

11.5.4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy

11.6. Usługodawca jako administrator bazy danych dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych.

11.6.1. Procedury bezpieczeństwa mają uchronić dane Usługobiorcy przed ingerencją osób trzecich. Usługodawca ma obowiązek podjąć środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2018 r.

12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

12.2.1. O zmianie Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie powiadomiony w momencie logowania się do TERRA AUSTRALIS. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Usługobiorcę umowa pomiędzy nim a Usługodawcą wygasa,

12.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

12.3.1. zmiany zasad naliczania opłat za dostawę towaru oraz zmiany kosztów dostawy towaru

12.3.2. zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie TERRA AUSTRALIS

12.3.3. ogłaszania i przerywania lub zmiany akcji promocyjnych przeprowadzanych na stronie TERRA AUSTRALIS

12.3.4. wycofania poszczególnych towarów z oferty TERRA AUSTRALIS

12.3.5. wprowadzania nowych towarów do oferty TERRA AUSTRALIS

12.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, „Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów” oraz „Ustawa o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.